Outi Helenius

Outi Helenius, Directrice ESG du Groupe Evli