Simon Kennedy

Simon Kennedy, Senior Analyst, Fitch